KLAUZULA

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji zapisów wideo i fotografii do celów porady lekarskiej przeprowadzonej przez Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska reprezentowana przez lek. Agnieszkę Browarską, kontakt telefoniczny: 530 531 047 lub mailowo: kontakt@lekarskimokiem.pl
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody 6 pkt 1 lit. a RODO
 • Celem przetwarzania utrwalonego wizerunku są cele porady lekarskiej.
 • Przetwarzane dane wraz z wizerunkiem zarejestrowane na podstawie wyrażonej zgody i mogą być udostępnione organom nadzorczym zgodnie w przepisami prawa.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
 • Mają Państwo prawo do:
  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa).
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.