REGULAMIN SERWISU LEKARSKIMOKIEM.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulaminem”) określa zasady i warunki treści cyfrowych oraz zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego działającego pod adresem https://lekarskimokiem.pl (dalej: „Serwisem”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Serwis jest własnością Lekarskim okiem, Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska z siedzibą we Wrocławiu  (adres siedziby  ul. Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław), posiadająca NIP 8952225957, REGON 387881940 (dalej: „Usługodawca”).
 4. Serwis prowadzony jest w języku polskim i jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zawierana jest w języku polskim.
 6. Samo korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne (korzystanie nie jest związane z obowiązkiem zapłaty Ceny).
 7. Zasady płatności dotyczące Umowy odpłatnej określa Regulamin Sklepu Internetowego. Stroną Umowy odpłatnej jest Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem kontakt@lekarskimokiem.pl
 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@lekarskimokiem.pl
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław
  3. telefonu – pod numerem: 530 531 047
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Serwisie, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy o świadczenie usług.

 

§2 Definicje

 

 1. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym  https://lekarskimokiem.pl
 2. Usługodawca- termin zdefiniowany w §1 ust. 3.
 3. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu ;
 6. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępnym pod adresemhttps://sklep.lekarskimokiem.pl/polityka-prywatnosci/
 7. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę̨ drogą elektroniczną Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę̨ na ich otrzymywanie mogące stanowić́ informację handlową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 8. Umowa – Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej, Usługi Cyfrowej, lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
 9. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Newsletter przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 10. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
 11. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą konsumentowi na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 12. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

§3 Zasady świadczenia Usługi elektronicznej

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej, w tym przeglądać treści zamieszczone w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystać z Usługi elektronicznej może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych.
 3. Na Usługę elektroniczną składa się:
  1. przeglądanie treści Serwisu jako Niezarejestrowany Użytkownik
  2. możliwość zapoznania się przez Użytkowników z dostępnymi na Blogu treściami
  3. dostarczanie Newslettera
  4. złożenie Zamówienia w ramach Umowy odpłatnej jako Zarejestrowany lub Niezarejestrowany Użytkownik
  5. usługa świadczeń zdrowotnych
  6. możliwość otrzymywania powiadomień powiadomień, których celem jest podnoszenie świadomości w zakresie dbania o zdrowie.
 4. Zasady świadczenia poszczególnych usług elektronicznych dostępnych w Serwisie zostały uregulowane w:
  1. Regulaminie Newslettera dostępnym pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl/newsletter/
  2. Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-sklepu/
  3. Regulaminie szkoleń stacjonarnych i szkoleń on- line dostępnym pod adresemhttps://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-konferencji/https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-klubu-fundacji-specjalisci-dzieciom/https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-szkolen/
  4. Regulaminie Elektronicznego zakupu usług świadczeń zdrowotnych dostępnym pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-konsultacji-on-line/
 5. Treści przekazywane w ramach powiadomień dotyczące podnoszenia świadomości w zakresie dbania o zdrowie nie mogą być traktowane jako świadczenie usług medycznych (np. porada uwzględniająca specyficzną sytuację Użytkownika), chyba, że wyraźnie zostanie tak oznaczona.

 

§4 Blog

 1. Zapoznawanie się przez Użytkowników z dostępnymi na Blogu treściami tekstowymi, graficznymi, dźwiękowymi i audiowizualnymi, jest nieodpłatne i anonimowe, tj. bez konieczności podawania przez Użytkowników swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik, aby korzystać z Bloga zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne;
 2. zainstalowanie systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego,
 3. zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez Użytkownika na stronę Bloga i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika ze strony Bloga.
 5. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
 6. Treści zawarte na Blogu nie stanowią indywidualnej porady medycznej, ani nie zastępują indywidualnej pomocy medycznej świadczonej przez specjalistę.
 7. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych.
 8. Komentarze na Blogu moderowane są przez Usługodawcę.
 9. Za treść komentarzy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, marketingowe, promocyjne, mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści), niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania wybranych komentarzy, bez podania przyczyny.
 12. W przypadku zamieszczenia treści naruszających zakaz opisany w §2 pkt 8, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Bloga i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§5 Ochrona własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Bloga posiada Usługodawca.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga, jak również szata graficzna Serwisu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, w tym za działania stanowiące naruszenie przepisów prawa oraz Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§7Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu lub jego funkcji.
 2. Usługodawca odpowiada względem Użytkownika za naruszenie Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej (za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie), w tym w przypadku niezgodności treści i usług cyfrowych z umową
 3. Zasady odpowiedzialności w przypadku Umowy odpłatnej (w tym za dostarczenie rzeczy wadliwej) określa Regulamin Sklepu Internetowego dostępny pod adresemhttps://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-sklepu/
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika:
 1. poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@lekarskimokiem.pl
 2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Bolesława Krzywoustego 321/6a, 51-310 Wrocław
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14   W przypadku Użytkowników będących konsumentami, jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.
 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących konsumentami nie jest to jednak wymóg, a zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nawet bez tych elementów.
 3. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów o czym mowa poniżej.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową o dostarczenie Newslettera na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in. do:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§9 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem

 1. Prawo odstąpienia od poszczególnych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu zostało uregulowane w:
  1. Regulaminie Newslettera dostępnym pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl/newsletter/
  2. Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-sklepu/
  3. Regulaminie szkoleń stacjonarnych i szkoleń on- line dostępnym pod adresemhttps://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-konferencji/https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-klubu-fundacji-specjalisci-dzieciom/https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-szkolen/
  4. Regulaminie Elektronicznego zakupu usług świadczeń zdrowotnych dostępnym pod adresem https://sklep.lekarskimokiem.pl/regulamin-konsultacji-on-line/

 

§10 Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z powodu:
 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu – odpowiednio w tym zakresie,
 2. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
 3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy,
 4. zwiększenia przejrzystości postanowień Regulaminu,
  ezmiany Funkcjonalności, Interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych Treści lub Usług cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do Treści lub Usług cyfrowych lub ich wykorzystanie.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 1. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków użytkowników Serwisu, zasad korzystania z Serwisu lub innych istotnych kwestii, Usługodawca każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 2. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Serwisu przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.

§11Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Dane osobowe Usługobiorców są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://sklep.lekarskimokiem.pl/polityka-prywatnosci/

§12Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa Konsumentów.
 3. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca
 4. może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
 5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@lekarskimokiem.pl
 6. Regulamin obowiązuje od 14.11.2023